Tamara Haas neu  Tamara Haas
Melanie neu  Melanie Skora
 Christina Kuhn  Christina Kuhn
 Lee Roy Manea  Lee Roy Manea
 Nils Weber  Nils Weber
 Maik Zolotarev  Maik Zolotarev
 Alexandra Weber  Alexandra Weber
 Michelle Weber  Michelle Weber
 Haakon Ohlendorf Haakon Ohlendorf
 Robin Wagner Robin Wagner
 Emily Zolotarev Emily Zolotarev
 Eva Schott neu Eva Schott
 Sophia Schott neu Sophia Schott